ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาและพิมพ์ใบรายงานตัว

ขั้นตอน (1) กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา (2) คลิกปุ่มค้นหา (3) พิมพ์ใบรายงานตัว