สถานที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ชุดวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2563
วันที่ - เวลา ศูนย์จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ สถานที่รับลงทะเบียน
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563
7 - 8, 14 - 15 และ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563
7.00 - 8.30 น.
ที่ทำการ มสธ. นนทบุรี โถงใต้อาคารวิชาการ 3
7 - 8, 14 - 15 และ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563
7.00 - 8.30 น.
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง หน้าห้องสัมมนา 101
21 - 22 พฤศจิกายน 2563
7.00 - 8.30 น.
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก หน้าห้องหน่วยบริการแบบครบวงจร (ห้อง OSS) ชั้น 1

ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาและพิมพ์ใบรายงานตัว

ขั้นตอน (1) กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา (2) คลิกปุ่มค้นหา (3) พิมพ์ใบรายงานตัว

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารใหม่เป็น https://elearning.stou.ac.th