ประกาศ ขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้นักศึกษา ทำกิจกรรมทดแทน
ผ่านระบบ "การส่งกิจกรรมเก็บคะแนนผ่านช่องทางออนไลน์"

ได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564