ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาและพิมพ์ใบรายงานตัว

ขั้นตอน (1) กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา (2) คลิกปุ่มค้นหา (3) พิมพ์ใบรายงานตัว


 ประกาศ เลื่อนวันจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 

จากวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

ลำดับ ชุดวิชา กำหนดการใหม่ ศูนย์จัดกิจกรรม
1 10152 ไทยกับสังคมโลก 16-17 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
2 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย 23-24 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
3 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ 16-17 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
4 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 23-24 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
5 41212 กฎหมายแพ่ง 2 23-24 มกราคม 2564 ศวน. นครสวรรค์
6 41231 กฎหมายอาญา 1 23-24 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
7 41311 กฎหมายแพ่ง 3 26-27 ธันวาคม 2563 มสธ. นนทบุรี
8 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 23-24 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
9 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 23-24 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
10 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 16-17 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
11 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 23-24 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี
12 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-17 มกราคม 2564 มสธ. นนทบุรี